KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

HAYATIN HER RENGİ

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

1.Giriş

İşbu aydınlatma ve rıza metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Deso İnşaat Petrol Kuyumculuk Turizm San. Ve Tic. A.Ş. (“Şirket” veya “Deso İnşaat”) ile diğer topluluk şirketleri tarafından işlenen kişisel verilere ve özel nitelikli kişisel verilere yönelik 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak veri sahiplerinin açık rızasının alınması ve kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Kanun’un 10. maddesinde belirtilen hususlar ve 11. maddede belirtilen ilgili kişinin hakları konusunda veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

 

2.Tanımlar

İşbu aydınlatma ve rıza metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları kanunda yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. Kanun’da geçen; “kişisel veri” kavramı, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, ifade eder.

 

3.Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Kanun’un 4. maddesi uyarınca veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

 

4.Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket ve topluluk şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirket ve topluluk şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ;Şirket’in, topluluk şirketlerimizin ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirket tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar ;Şirket’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması; iş ortağı, müşteri, tedarikçi ve/veya bunların yetkili veya çalışanlarına ilişkin değerlendirme, itibar araştırma ve hukuki uyum süreçleri ve mali işler; Şirket’in ticari iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

5.Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket ve topluluk şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirket ve topluluk şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirket’in, topluluk şirketlerimizin ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirket tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar; Şirket’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması; iş ortağı, müşteri, tedarikçi ve/veya bunların yetkili veya çalışanlarına ilişkin değerlendirme, itibar araştırma ve hukuki uyum süreçleri ve mali işler; Şirket’in ticari iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla topluluk şirketlerimize ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen koşullara uygun olarak aktarılabilecektir.

 

6.Kişisel Verilerin/Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, şirket tarafından sağlanan hizmet ve şirketin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirket birimleri ve ofisler, topluluk şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirket ve topluluk şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe, kişisel verileriniz yasaların öngördüğü sürelere uygun olarak işlenebilecektir.

 

7.Veri Sahibinin Madde 11’de Belirtilen Hakları

Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Deso İnşaat) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz.Adres: Dikmen Cad. No:263/B  Çankaya/ANKARA
 

Telefon: 0 312 219 60 60
 

E-Posta: info@deso.com.tr

 

İnternet Adresi: www.deso.com.tr

 

Şirket işbu Aydınlatma Metni’nin yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 

KVKK TALEP FORMU